Bf personvern

Personvernerklæring

Bilforlaget AS ønsker å skape absolutt trygghet for deg når du bruker våre digitale tjenester og produkter. Vi har en klar policy om at dine personopplysninger brukes ansvarsfullt, med respekt for ditt privatliv og selvfølgelig på en slik måte at de til enhver tid gjeldende lover og regler overholdes, herunder personopplysningsloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (”Personvernforordningen”).

Denne personvernerklæringen gjelder for alle publikasjoner/utgivelser/produkter/nett-tjenester Bilforlaget AS står bak.

1. Kontaktopplysninger

Vi er dataansvarlige i relasjon til den innsamling og behandling av personopplysninger som finner sted når du bruker våre digitale tjenester. Har du spørsmål, vennligst kontakt:Bilforlaget ASHovfaret 17 BNO-0275 OSLOE-mail: GDPR@bilforlaget.noTelefon: +47 23 03 66 00

2. Innsamling av dine personopplysninger

Vi samler inn relevante opplysninger om deg og din bruk av våre digitale tjenester til de formål som fremgår i avsnitt 3 nedenfor.De opplysninger vi samler kan deles i to kategorier:

 • a. opplysninger som du aktivt gir til oss, herunder når du melder deg på våre nyhetsbrev, oppretter en profil, deltar i en konkurranse, tegner et abonnement, kjøper produkter/tjenester eller kommuniserer med oss,
 • b. opplysninger som automatisk samles inn ved bruk av våre digitale tjenester, herunder IP-adresser, leseaktivitet, påloggingstid, brukernavn, passord, informasjon om browsertype og hvilke sider du har besøkt (typisk via cookies).

3. Bruk av dine personopplysninger

Vi bruker utelukkende dine personopplysninger til følgende formål:

 • a. for å kunne levere de ønskede tjenester eller produkter, eksempelvis abonnementsprodukter,
 • b. for å kunne kommunisere med deg, eksempelvis i relasjon til endringer i våre vilkår og i tilfeller hvor du kontakter vår kundeservice med spørsmål om våre produkter eller tjenester,
 • c. for å hjelpe oss med bedre å forstå hvordan våre digitale tjenester blir brukt samt for å kunne forbedre og utvikle disse, herunder til statistiske formål, samt for å teste nye systemer og prosesser,
 • d. for å sikre driften av våre digitale tjenester, herunder våre hjemmesider,
 • e. for å sende deg nyheter, tilbud og annen markedsføring via e-mail, telefon og/eller tekstbeskjeder, men kun i det omfang du har samtykket til å motta markedsføring,
 • f. for å målrette bannerannonsering på våre digitale tjenester med henblikk på å gjøre de viste bannerannonser mer relevante for deg, samt for å kunne dokumentere verdien av annonseinnrykninger på våre digitale tjenester,
 • g. for å forebygge, oppdage og undersøke svik eller annen ulovlig aktivitet, og
 • h. for å overholde våre juridiske forpliktelser og kunne dokumentere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.

I relasjon til punktene a./d. (drift), c. (analyse) og e./f. (annonsering) benytter vi cookies. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i avsnitt 8 nedenfor.I relasjon til e. (annonsering) benytter vi, foruten cookies, de opplysninger som du avgir til oss i forbindelse med at du melder deg på våre nyhetsbrev eller oppretter en profil, herunder demografiske opplysninger, med henblikk på å gjøre innholdet av vår annonsering mer relevant.

4. Overføring av dine personopplysninger til tredjepart

Vi kan overføre dine personopplysninger til de kategorier av tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • a. tjensetetilbydere som assisterer med våre virksomhetsaktiviteter, herunder hostingtilbydere, leverandører av software og analyseverktøy mv.,
 • b. tredjeparter som leverer produkter eller tjenester i tilknytning til events i vår regi,
 • c. offentlige myndigheter, men kun i det omfang som er påkrevet i henhold til lov, rettskjennelse, eller hvis det er nødvendig for å dokumentere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter,
 • d. våre konserntilknyttede selskaper
 • e. våre rådgivere, herunder revisjonsfirmaer og advokatkontorer, og
 • f. andre tredjeparter som du samtykker til eller i forbindelse med en fusjon, fisjon eller et salg, som involverer samtlige eller deler av vår virksomhet eller aktiviteter.

5. Overføring av dine personopplysninger utenfor EU/EØS

Noen av de tredjeparter som vi overfører personopplysningene til, kan være plassert utenfor EU/EØS.Når vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, som ikke har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen, vil vi alltid sikre at de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger til beskyttelse av dine personopplysninger er på plass. Overførsler vil alene skje på basis av Europa-kommisjonens standardkontrakter eller ’EU-US Privacy Shield’-sertifisering (kun relevant i forhold til USA). Såfremt du ønsker ytterligere informasjon om hvordan dine personopplysninger beskyttes, er du velkommen til å ta kontakt med oss ved bruk av kontaktopplysningene i avsnitt 1.

6. Rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger

Vi vil behandle dine personopplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitikk, fordi det er nødvendig for:

 • a. å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg, herunder for å gi deg de tjenesteytelser og den service som du har bedt om, samt for å håndtere dine betalinger,
 • b. å overholde våre juridiske forpliktelser, herunder i forbindelse med regnskapsavleggelse og bokføring,
 • c. å fremme våre legitime interesser, herunder det som angår drift og utvikling av våre digitale tjenester, markedsføring (eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev), øvrig kommunikasjon med deg (eksempelvis for å svare på forespørsler), samt for å forebygge, oppdage og undersøke misbruk eller annen ulovlig aktivitet.

Vi vil også behandle dine personopplysninger, når du har gitt samtykke, eksempelvis for å kommunisere med deg i forbindelse med spesielle tilbud, konkurranser, nyheter om våre tjenester og produkter, eller annen markedsføring (tilpasset den enkelte bruker) på vegne av oss eller våre tredjeparter.

7. Beskyttelse og oppbevaring av dine personopplysninger

Vi tar din sikkerhet på alvor og vil alltid sikre at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er implementert for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling samt underslag, tap, endring, misbruk eller offentliggjøring. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om personopplysninger vi behandler håndteres forsvarlig og i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernforordningen.De personopplysninger som vi innsamler om deg, vil bli oppbevart i overensstemmelse med tabellen nedenfor, med mindre lengre oppbevaring er påkrevet ved lov:

Personopplysninger / Oppbevaringsperiode

Personopplysninger mottatt med henblikk på inngåelse og oppfyllelse av en avtale med deg, herunder i forbindelse med at du oppretter en profil på vår hjemmeside eller bestiller et abonnement.

Opptil 3 år etter oppfyllelse av avtalen ellerså lenge oppbevaring er påkrevd ved lov(eksempelvis for å overholde kravene i bokføringsloven).

Personopplysninger innsamlet i forbindelse med avholdelse av events

3 år etter siste deltagelse på event

Personopplysninger mottatt med henblikk på utsendelse av nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale.

Inntil ditt samtykke tilbakekalles ellerikke har vært benyttet av oss i 3 år.

Personopplysninger mottatt i forbindelse med annen korrespondanse som serviceforespørsler mv.

Inntil din henvendelse er ferdigbehandlet,og det ikke er grunn til å tro at det vil værebehov for ytterligere korrespondanse.

Personopplysninger innsamlet ved bruk av cookies – eksempelvis via Google Analytics

Opptil 3 år. Følger sletting avpersonopplysninger jevnfør ovenfor.

8. Cookies

Førstepart Cookies

En cookie kan inneholde tekst, tall eller f.eks. en dato og er basalt sett en tekstfil, som lagres på din datamaskin, tablet eller telefon. Det er ikke et program og kan ikke inneholde virus. Ettersom en cookie befinner seg hos deg, er det alltid mulig for deg å se, endre eller slette disse cookies. Det gør du inne i dine browserinnstillinger.

Vi bruker cookies til statistikk og analyse og basal site-funksjonalitet, som hjelper oss med å gjøre våre produkter bedre gjennom brukerinnsikt. Her innsamler vi informasjon om når og hvor lang tid du besøker en hjemmeside, hvilke og hvor mange seksjoner, artikler og andre produkter du besøker, om din datamaskin har besøkt oss før, hvilken browser og operativsystem du bruker, IP-numre, hvilke annonser du ser osv. Med din tillatelse bruker vi videre den innsamlede informasjonen til å målrette vår direkte markedsføring til deg. I tillegg bruker vi informasjonen i generell form til å dokumentere og kartlegge verdien av annonseinnrykninger overfor våre annonsører.

Ved alminnelig bruk av Bilforlagets tjenester/produkter, hvor man ikke bruker skjemaer til direkte inntastning av f.eks. navn og adresse, bruker hjemmesidene alene cookies. Avgir du ytterligere opplysninger, f.eks. i forbindelse med opprettelse av log-in, vil det skje en samkjøring som gjør Bilforlaget i stand til å gjøre din adferd personlig identifiserbar. Denne samkjøringen kan alene lages av Bilforlaget, og ikke våre partnere. Bilforlaget kan bruke opplysningene, men det er få medarbeidere som reelt kan se og avkode dem.

Disse cookies kalles førsteparts-cookies og settes av Bilforlaget AS.

Tredjepart Cookies

Bilforlaget har også en rekke samarbeidspartnere som setter cookies - såkalte tredjeparts-cookies. Det kan være våre annonsører, mediebyråer, annonsenettverk og andre tjenester (f.eks. Facebook), som setter disse cookies.

Formålet med tredjepart-cookies er å sikre levering av målrettede online-annonser og sikre funksjonaliteten av de tjenester våre sider tilbyr. Ved spørreundersøkelser, analyser og lignende settes det cookies med det formål å registrere din besvarelse og dermed unngå at du får samme spørreskjema igjen.

Informasjonen, som innhentes via cookies, lagres i våre systemer – internt eller hos partnere. Vi har inngått databehandleravtaler med våre partnere, som dermed er medforpliktiget til beskyttelse av persondata. Vi overleverer/utveksler ikke data med aktører vi ikke har EU-gyldige databehandleravtaler med.

9. Dine rettigheter

Du har i henhold til personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger:

 • a. Rett til å se opplysninger (innsynsrett) Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.
 • b. Rett til korrigering (rettelse) Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg rettet.
 • c. Rett til sletting I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår vanlige generelle sletting inntreffer.
 • d. Rett til begrensing av behandling Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • e. Rett til innsigelse Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.
 • f. Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.
 • g. Retten til å tilbakekalle samtykkeDu har til enhver tid rett til å trekke et eventuelt samtykke tilbake, som danner grunnlag for behandling av dine personopplysninger. I visse tilfeller vil tilbakekalling av samtykke kreve, at du selv aktivt nedlegger din innogging og sletter eventuelle cookies i din browser.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måte vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter kan du kontakte oss via kontaktopplysningene i avsnitt 1. Du kan melde deg av nyhetsbrev ved å benytte linken i det aktuelle nyhetsbrevet.

10. Endringer i denne personvernerklæringen

Vår persondatapolitikk vil løpende bli oppdatert på vår hjemmeside.

Mer om cookies


Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eiet av

Bilforlaget AS

Hovfaret 17 B

NO-0275 OSLO

Org. nr.: 828 143 832

E-mail: GDPR@bilforlaget.no

Telefon: +47 23 03 66 00

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. Her er oversikten over hjemmesidens bruk av cookies, og våre samarbeidspartnere i denne forbindelse:

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies:

Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Powered by Labrador CMS